Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

§ 1 Algemeen - Geldigheid

(1) Alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten door ons (hierna ook “Fabrikant” genoemd) worden uitsluitend gedaan op basis van deze AV. Ze vormen een integraal onderdeel van alle contracten die de fabrikant sluit met zijn contractuele partners (hierna ook “koper” genoemd) voor de door hem aangeboden verkopen, leveringen en diensten. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten aan de klant, zelfs als ze niet opnieuw afzonderlijk worden overeengekomen.

(2) Voorwaarden van de koper of derden zijn niet van toepassing, zelfs als ze uitdrukkelijk als hun voorwaarden zijn gecommuniceerd en zelfs als de fabrikant niet afzonderlijk bezwaar maakt tegen de geldigheid ervan in individuele gevallen. Zelfs als de fabrikant verwijst naar een brief die de voorwaarden van de koper of een derde bevat of daarnaar verwijst, vormt dit geen overeenkomst met betrekking tot de geldigheid ervan.

(3) Onze AV gelden uitsluitend voor ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

§ 2 Aanbod en sluiting van het contract

(1) Alle aanbiedingen [en catalogusprijzen] van de fabrikant zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid.

(2) De rechtsverhouding tussen de fabrikant en de koper wordt uitsluitend beheerst door het contract dat de fabrikant op basis van de wederzijdse verklaringen (aanbod en aanvaarding) en deze AV heeft gesloten of de orderbevestigingen die de fabrikant heeft afgegeven. Deze geven alle afspraken tussen de contractpartijen over het onderwerp van het contract volledig weer. Mondelinge toezeggingen van de fabrikant voorafgaand aan het sluiten van het contract zijn niet wettelijk bindend; mondelinge afspraken tussen de contractpartijen worden vervangen door het contract/de orderbevestiging, tenzij telkens uitdrukkelijk wordt vermeld dat ze bindend blijven.

(3) Toevoegingen en wijzigingen aan de gemaakte afspraken, inclusief deze AV, moeten in tekstvorm worden gedaan om van kracht te zijn.

(4) De kwaliteit van het voorwerp van het contract (bv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, draagvermogen, toleranties, technische gegevens) wordt uitsluitend beschreven in onze offertes, orderbevestigingen en bijbehorende documenten. Overeenkomstige informatie over het onderwerp van het contract en onze weergaven daarvan gelden slechts bij benadering, tenzij de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een exacte overeenkomst vereist. Het zijn geen gegarandeerde kwaliteitskenmerken, maar beschrijvingen of karakteriseringen van de levering of dienst. Afwijkingen die gebruikelijk zijn in de handel en afwijkingen die optreden als gevolg van wettelijke voorschriften of die technische verbeteringen vertegenwoordigen, evenals de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen, zijn toegestaan voor zover ze geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel.

(5) De fabrikant behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor op alle door hem ingediende offertes en kostenramingen, alsmede op doorsnedetekeningen, illustraties, berekeningen, brochures, catalogi, modellen, gereedschappen en andere documenten en hulpmiddelen die aan de koper ter beschikking worden gesteld. Het is de koper niet toegestaan deze voorwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant voor derden toegankelijk te maken, openbaar te maken, zelf of door derden te gebruiken of te verveelvoudigen. Op verzoek van de fabrikant geeft hij deze stukken volledig terug aan de fabrikant en vernietigt hij alle gemaakte kopieën indien hij deze niet langer nodig heeft in het kader van de normale bedrijfsuitoefening of indien onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een contract. Uitgezonderd hiervan is de opslag van elektronisch aangeleverde gegevens voor standaard back-up doeleinden.

§ 3 Orderwijzigingen

Als de productie wordt uitgevoerd in overeenstemming met specificaties die door de koper zijn verstrekt (bv. afmetingen, kleuren, enz.), zijn wijzigingen alleen mogelijk als de koper hier tijdig om verzoekt, zodat er bij de productie nog rekening kan worden gehouden met de wijzigingen. Voorwaarde voor een bindende wijziging is dat deze uitdrukkelijk wordt bevestigd door de fabrikant na ontvangst van het wijzigingsverzoek van de koper. In dergelijke gevallen moet rekening worden gehouden met vertragingen in de levering.

§ 4 Prijzen

De prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestiging vermelde diensten en levering. Bijkomende of aanvullende diensten worden apart berekend. Prijzen zijn vermeld in EUR plus BTW tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van levering.

§ 5 Levering en aflevertermijn

(1) Tenzij anders overeengekomen, is levering “af fabriek” overeengekomen.

(2) Door de opdrachtnemer in het vooruitzicht gestelde deadlines en termijnen voor leveringen en diensten gelden altijd slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste deadline of een vaste termijn toegezegd of overeengekomen is. Indien levering door de fabrikant plaatsvindt, hebben deadlines en termijnen voor leveringen betrekking op het moment van de overdracht aan de expediteur, vervoerder of een andere met het transport belaste derde partij.

(3) De fabrikant kan – onverminderd zijn rechten die voortvloeien uit het verzuim van de koper – van de koper een verlenging van de leverings- en uitvoeringstermijnen of een uitstel van de leverings- en uitvoeringstermijnen eisen met de periode gedurende welke de koper zijn contractuele verplichtingen jegens de fabrikant niet nakomt. Het nakomen van onze leveringsverplichting veronderstelt de tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen van de koper. Het verweer van niet-nakoming van het contract blijft voorbehouden.

(4) De fabrikant is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van levering of voor vertragingen in de levering als deze worden veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die niet te voorzien waren op het moment van het sluiten van het contract (bv. operationele en leveringsstoringen van alle soorten, stakingen, tekorten aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, ontbrekende, onjuiste of ontijdige levering door leveranciers) waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of uitvoering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken voor de fabrikant en de belemmering niet slechts van tijdelijke aard is, heeft de fabrikant het recht zich terug te trekken uit het contract. In geval van tijdelijke belemmeringen worden de leverings- of uitvoeringstermijnen/-plaatsen verlengd/uitgesteld met de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Indien van de koper redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de levering of dienst als gevolg van de vertraging aanvaardt, kan hij het contract verbreken door onmiddellijk een schriftelijke verklaring aan de fabrikant te sturen.

(5) De fabrikant heeft het recht op deelleveringen.

(6) Indien de fabrikant een levering of dienst vertraagd levert of het voor hem om welke reden dan ook onmogelijk is een levering of dienst te leveren, is de aansprakelijkheid van de fabrikant voor schadevergoeding beperkt overeenkomstig de bepalingen van § 9 van deze van deze algemene leveringsvoorwaarden.

§ 6 Plaats van uitvoering, verzending, verpakking, risico-overgang, opslagkosten

(1) Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortkomen uit de contractrelatie is Delbrück in zoverre niet anders overeengekomen.

(2) De wijze van verzending en verpakking wordt bepaald door de fabrikant, tenzij anders overeengekomen op verzoek van de koper.

(3) Het risico gaat uiterlijk bij de overdracht van het leveringsvoorwerp (waarbij het begin van het laadproces bepalend is) over op de koper aan de expediteur, vervoerder of andere derde die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de verzending of overhandiging wordt vertraagd door een omstandigheid waarvoor de koper verantwoordelijk is, gaat het risico onmiddellijk over op de koper (vanaf de dag waarop het leveringsvoorwerp verzendklaar is en de fabrikant de koper hiervan in kennis heeft gesteld).

4) De zending wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op kosten van de koper door de fabrikant apart verzekerd tegen verzekerbare risico’s (bv. diefstal, breuk, brand).

(5) Indien de fabrikant, in overeenstemming met de koper, de contractuele zaak aanvankelijk opslaat voor de koper wegens niet-aanvaarding op het overeengekomen tijdstip of indien het in gebreke blijven van de koper bij de aanvaarding leidt tot een vertraging in de levering waardoor de opslag door de leverancier noodzakelijk wordt, betaalt de koper de fabrikant een opslagvergoeding. Als er geen overeenkomstige overeenkomst is, kan de fabrikant de gebruikelijke opslagkosten vragen voor de duur van de opslag (bij een expediteur). Als alternatief heeft de fabrikant ook het recht om de goederen op te slaan bij een expediteur en de koper de werkelijke kosten hiervoor in rekening te brengen.

§ 7 Betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij anders overeengekomen, zijn factuurbedragen voor geleverde goederen onmiddellijk en zonder aftrek verschuldigd. Betaling per cheque is over het algemeen uitgesloten; als cheques worden geaccepteerd, is dit alleen op rekening van de prestatie, zodat betaling nog steeds kan worden geëist in het geval van niet-voldoening.

(2) Verrekening met tegenvorderingen van de koper of inhouding van betalingen op grond van dergelijke vorderingen is alleen toegestaan als de tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn of voortvloeien uit dezelfde opdracht waaronder de betreffende dienst is verricht.

(3) De fabrikant heeft het recht om uitstaande leveringen of diensten alleen uit te voeren of te verrichten tegen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid, als hij na het afsluiten van het contract kennis krijgt van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de koper aanzienlijk kunnen verminderen en die de betaling van de uitstaande vorderingen van de fabrikant door de koper uit de betreffende contractuele relatie (inclusief uit andere individuele bestellingen waarop dezelfde raamovereenkomst van toepassing is) in gevaar brengen.

(4) Niettegenstaande andersluidende bepalingen van de koper worden bij inkomende betalingen eerst de kosten, vervolgens de rente en ten slotte de hoofdvordering afgeschreven; bij meerdere vorderingen wordt de oudste vordering het eerst afgeschreven.

§ 8 Garantie, materiële gebreken

(1) De garantieperiode wordt geregeld door de wettelijke bepalingen.

(2) De geleverde goederen moeten onmiddellijk na levering aan de klant of aan een door de klant aangewezen derde zorgvuldig worden gecontroleerd. Ze worden geacht te zijn goedgekeurd als de fabrikant niet binnen zeven werkdagen na levering van het leveringsobject een schriftelijke kennisgeving van gebreken ontvangt met betrekking tot duidelijke gebreken of andere gebreken die herkenbaar waren tijdens een onmiddellijke, zorgvuldige inspectie. Met betrekking tot andere gebreken worden de leveringsobjecten geacht te zijn goedgekeurd door de koper, indien de kennisgeving van de gebreken niet binnen zeven werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek zichtbaar werd/ bekend werd, door de fabrikant is ontvangen; indien het gebrek echter reeds op een eerder tijdstip bij normaal gebruik zichtbaar was, is dit eerdere tijdstip bepalend voor de aanvang van de termijn voor kennisgeving van de gebreken. Op verzoek van de fabrikant moet het afgekeurde leveringsartikel franco aan de fabrikant worden geretourneerd. In geval van een gerechtvaardigde klacht vergoedt de fabrikant de kosten van de gunstigste verzendroute; dit geldt niet als de kosten hoger worden omdat het leveringsobject zich op een andere plaats bevindt dan de plaats waarvoor het bestemd is.

(3) In het geval van materiële defecten in de geleverde artikelen, is de fabrikant in eerste instantie verplicht en gerechtigd om te kiezen tussen reparatie of vervangende levering binnen een redelijke termijn. In geval van mislukking (d.w.z. onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of onredelijke vertraging van de reparatie of vervangende levering) kan de koper zich terugtrekken uit het contract of de aankoopprijs dienovereenkomstig verlagen.

(4) Als een defect te wijten is aan de schuld van de fabrikant, kan de koper schadevergoeding eisen onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in § 9.

(5) De garantie is niet van toepassing als de koper het leveringsvoorwerp wijzigt of door een derde laat wijzigen zonder toestemming van de fabrikant en dit het onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt om het defect te verhelpen. In elk geval dient de koper de door de wijziging ontstane meerkosten voor het verhelpen van defect te dragen.

§ 9 Aansprakelijkheid voor schadevergoeding wegens verwijtbaarheid

(1) De schuldaansprakelijkheid van de fabrikant voor schade – ongeacht de rechtsgrond (bv. onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, niet-nakoming van verplichtingen tijdens contractonderhandelingen en onbevoegd handelen) – is beperkt in overeenstemming met deze paragraaf.

(2) De fabrikant is niet aansprakelijk in het geval van eenvoudige nalatigheid van de kant van zijn organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende agenten, tenzij dit een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen inhoudt. Essentieel voor het contract zijn de verplichting om het geleverde artikel op tijd te leveren zonder materiële gebreken (gebreken die de functionaliteit of bruikbaarheid meer dan slechts onbeduidend aantasten), evenals verplichtingen om advies, bescherming en zorg te bieden die bedoeld zijn om de koper in staat te stellen het geleverde artikel in overeenstemming met het contract te gebruiken of om het leven en de ledematen van het personeel van de koper te beschermen of om het eigendom van de koper te beschermen tegen aanzienlijke schade.

(3) Voor zover de fabrikant in beginsel aansprakelijk is voor schadevergoeding is deze aansprakelijkheid beperkt tot schades die de fabrikant bij de totstandkoming van de overeenkomst heeft voorzien als mogelijk gevolg van een schending van de overeenkomst of die hij bij inachtneming van redelijke zorgvuldigheid had moeten voorzien. Indirecte schade en gevolgschade, die het gevolg zijn van defecten van het geleverde goed komen daarnaast enkel in aanmerking voor vervanging indien een dergelijke schade doorgaans te verwachten is bij gebruik van het geleverde goed volgens de gebruiksvoorwaarden.

(4) In geval van een aansprakelijkheid voor lichte verwijtbaarheid is de vervangingsplicht van de opdrachtnemer voor materiële schade en de daaruit ontstane overige vermogensschade beperkt tot een bedrag per schadegeval overeenkomstig de dekkingssom op dat moment van zijn productaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering (ook als er sprake is van een schending van wezenlijke contractuele plichten). Deze beperking veronderstelt een adequate dekking voor typische schaderisico’s.

(5) De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden in dezelfde mate voor de organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangers van de fabrikant.

(6) Voor zover de fabrikant technische informatie verschaft of als adviseur optreedt en deze informatie of dit advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen omvang van de door de fabrikant verschuldigde diensten, gebeurt dit kosteloos en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

(7) De beperkingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid van de fabrikant voor opzettelijk gedrag, voor gegarandeerde eigenschappen, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of onder de Produktaansprakelijkheidswet.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

(1) Dit eigendomsvoorbehoud waarborgt alle bestaande en toekomstige vorderingen van de fabrikant op de koper uit hoofde van de bestaande leveringsrelatie, met inbegrip van saldovorderingen uit hoofde van een rekening-courantverhouding die beperkt is tot deze leveringsrelatie.

(2) De door de fabrikant aan de koper geleverde goederen (gereserveerde goederen) blijven eigendom van de fabrikant tot volledige betaling van alle gewaarborgde vorderingen (lid 1).

(3) De koper slaat de goederen onder eigendomsvoorbehoud gratis op voor de fabrikant. De klant is verplicht om zorgvuldig om te gaan met de gereserveerde goederen en noodzakelijke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden op eigen kosten uit te voeren.

(4) De koper heeft het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verwerken en te verkopen totdat het feit dat de goederen te gelde moeten worden gemaakt (lid 9) zich voordoet. Verpandingen en eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan.

(5) Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud worden verwerkt door de koper, wordt overeengekomen dat de verwerking wordt uitgevoerd in naam en voor rekening van de fabrikant als fabrikant in de zin van de bepalingen van het eigendomsrecht, cf. § 950 BGB, en de fabrikant verwerft de directe eigendom of – indien de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van materialen van verschillende eigenaren of de waarde van de verwerkte zaak hoger is dan de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud – mede-eigendom (fractionele eigendom) van de nieuw gecreëerde zaak in de verhouding van de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de waarde van de nieuw gecreëerde zaak. In het geval dat een dergelijke eigendomsverwerving bij de fabrikant niet plaatsvindt, draagt de koper hierbij zijn toekomstige eigendom of – in de bovengenoemde verhouding – mede-eigendom van het nieuw gecreëerde object als zekerheid over aan de fabrikant. Indien de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust met andere zaken zijn vermengd of onafscheidelijk vermengd tot één zaak en indien één van de andere zaken als hoofdzaak moet worden beschouwd, draagt de opdrachtnemer de mede-eigendom van de afzonderlijke zaak pro rata over aan de koper in de in zin 1 bepaalde verhouding, mits de hoofdzaak aan de opdrachtnemer toebehoort.

(6) In geval van doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen draagt de koper hierbij tot zekerheid de daaruit voortvloeiende vordering op de koper over aan de fabrikant – in geval van mede-eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door de fabrikant naar rato van het mede-eigendomsaandeel. Hetzelfde geldt voor andere claims die in de plaats komen van de voorbehouden goederen of anderszins ontstaan met betrekking tot de voorbehouden goederen, zoals verzekeringsclaims of claims die ontstaan door onbevoegd handelen in geval van verlies of vernietiging. De fabrikant machtigt de koper herroepelijk om de aan de fabrikant overgedragen vorderingen in eigen naam te innen. De fabrikant kan deze incassomachtiging alleen herroepen in geval van realisatie.

(7) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, in het bijzonder door beslaglegging, zal de koper hen onmiddellijk informeren over het eigendomsrecht van de fabrikant en de fabrikant hiervan op de hoogte stellen, zodat hij zijn eigendomsrechten kan afdwingen. Indien de derde niet in staat is de in dit verband gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan de fabrikant te vergoeden, is de koper jegens de fabrikant aansprakelijk.

(8) De fabrikant geeft de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust en de daarvoor in de plaats tredende zaken of vorderingen op verzoek naar eigen goeddunken vrij, indien hun waarde het bedrag van de gewaarborgde vorderingen met meer dan 50% overschrijdt.

(9) Indien de fabrikant zich terugtrekt uit het contract in geval van contractbreuk door de koper – vooral bij betalingsverzuim – (realisatiegebeurtenis), kan hij de teruggave van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen eisen.

§ 11 Slotbepalingen

(1) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen de fabrikant en de koper is Delbrück of de vestigingsplaats van de koper, naar keuze van de fabrikant. Delbrück is de exclusieve jurisdictie voor juridische stappen tegen de fabrikant. Dwingende wettelijke bepalingen over uitsluitend bevoegde rechtbanken blijven van deze regeling onverlet.

(2) De betrekkingen tussen de fabrikant en de koper zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing.

(3) Voor zover het verdrag of deze AV mazen bevat, worden die rechtsgeldige bepalingen geacht te zijn overeengekomen om deze mazen te dichten die de contractanten in overeenstemming met de economische doelstellingen van het verdrag en het doel van deze AV zouden zijn overeengekomen als ze van de maas op de hoogte waren geweest.